Oferta na prace podwodne

Budowle hydrotechniczne na etapie ich powstawania dawały nam jak do tej pory największe zlecenia . Jednakże podwodne prace nurkowe wykonujemy w zdecydowanie szerszym zakresie i nie zawsze są one związane z obiektami hydrotechnicznymi. Są to między innymi:

Prace podwodne oraz prace hydrotechniczne pod wodą polegające na umacnianiu dna, czyli:

 • montaż gabionów
 • układanie xbloków
 • układanie worków
 • Prace wydobywcze pod wodą. Tutaj bardzo często pomocny jest eżektor, a czasami kilka naraz.
 • poszukiwania podwodne
 • rozminowanie
 • archeologia podwodna
 • prace saperskie
 • prace podwodne i hydrotechniczne

Odpady niebezpieczne które zalegają pod wodą i wymagane jest ich wydobycie.
W celu uszczegółowienia, jakie jeszcze prace podwodne wykonujemy z wykorzystaniem naszych maszyn i urządzeń, prezentujemy poniższy wykaz:

 • spawanie podwodne
 • podwodne prace saperskie
 • cięcie podwodne metodą ultratermiczną
 • wiercenie pod wodą
 • cięcie mechaniczne
 • rozbijanie -dysponujemy zarówno urządzeniami pneumatycznymi jak i hydraulicznymi o dużej mocy
 • malowanie pod wodą farbami polimerowymi
 • betonowanie podwodne . Stosowany jest tutaj beton hydrotechniczny o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych
 • bezinwazyjny pomiar grubości blachy. Miernik grubości użytkowany przez nas charakteryzuje się dużą dokładnością pomiarów.

Nosimy się też z zamiarem zakupu urządzeń hydro akustycznych. Budowla hydrotechniczna taka jak pomost , falochron, molo pirs itd. wymaga okresowych przeglądów . Zakupione urządzenia chcemy wykorzystywać głównie do tych właśnie celów, ale również aby prowadzić bardziej skuteczne poszukiwania podwodne. Dysponując tymi urządzeniami możemy podnieść standard obsługi zleceniodawcom. Będą mogli otrzymywać podwodne zdjęcia i podwodne filmy również z obszarów gdzie przejrzystość wody uniemożliwia wykonanie jakiejkolwiek dokumentacji zdjęciowej tradycyjną techniką.
Reasumując . Roboty hydrotechniczne to również często i prace podwodne zlecane firmom nurkowym. Należy jednak pamiętać, że nurkowanie zawodowe wymaga znacznie większych restrykcji w zakresie bezpieczeństwa a co się z tym wiąże nakładów finansowych na sprzęt do nurkowania typu hełmy, maski pełno twarzowe, radiowa łączność podwodna To są oczywiście standardy w nurkowaniu zawodowym.

Wykonujemy również ekspertyzy oraz okresowe przeglądy stanu technicznego konstrukcji budowlanych i inżynierskich znajdujących się całkowicie lub częściowo pod wodą takich jak: filary i przyczółki mostów, nadbrzeża, tamy, jazzy oraz innych budowli hydrotechnicznych. Rozpoznawanie dna cieków i zbiorników wodnych przed posadawianiem konstrukcji budowlanych i inżynierskich kesonów, fundamentów itp.

Dodatkowo pragniemy nadmienić że te prace w myśl ustawy należy zlecać firmom nurkowym ze stosownymi certyfikatami i uprawnieniami. (Dz. U. Nr 199 poz.1936 z 2003 r. z późniejszymi zmianami)

Inspekcja, obserwacja:
inspekcja obiektów śródlądowych, morskich, platform, rurociągów;
sprawdzanie stanu głowic odwiertów;
lokalizacja i identyfikacja, określanie stanu zatopionych statków, samolotów oraz wszelkich zagubionych obiektów;
badania fizyczno-chemiczne środowiska morskiego;
próby biologiczne;
rozpoznanie geologiczne;
obserwacje pod lodem.

Monitoring prac podwodnych:
obserwacja operacji cementowania;
palowania dna;
operacji kładzenia kabla i rurociągu;
pomiary długości kabli i odcinków rurociągów oraz określanie ich konfiguracji;
prowadzenie operacji osiowania i orientowania konstrukcji.

Instalowanie i odzyskiwanie elementów wyposażenia konstrukcji pod wodą:
małych obiektów;
dużych części wyposażenia instalacji;
dostarczanie danych o głębokości i orientacji części instalacji;
asystowanie przy odzyskiwaniu i naprawie kabla i rurociągu;
układanie kabli.

Konserwacja i obsługa:
sprawdzanie wizualne integralności konstrukcji (np. lokalizacja miejsc przecieków);
usuwanie organizmów morskich porastających konstrukcję, czyszczenie powierzchni;
instalowanie anod protektorowych;
obsługa zaworów.

Wspieranie wierceń poszukiwawczych ropy i gazu w dnie morskim:
przegląd strefy, lokalizacja odwiertu;
umieszczanie i odnajdowanie boi akustycznych;
obserwacja otworu pilotowego dla gazu;
osiowanie urządzeń wiertniczych przy ponownym rozwiercaniu;
obserwacja orientacji, rozdzielania, wydobywania urządzeń wiertniczych;
obserwacja operacji cementowania odwiertu;
potwierdzanie kąta nachylenia risera (rura prowadząca segmenty wiertnicze);
kontrola poziomu bazowego;
inspekcja risera;
rejestracja prędkości prądu i temperatury wody w funkcji głębokości;
usuwanie rumowisk w sąsiedztwie odwiertu; przecinanie kabli i lin;
odnajdowanie zgubionego wyposażenia;
awaryjne uwalnianie złączy hydraulicznych;
wymiana pierścieni w złączach hydraulicznych;
umieszczanie ładunków wybuchowych;
zaczepianie lin na górach lodowych w celu ich odholowania;
wydobywanie zatopionych i zalegających drzew w wyrobiskach kopalni odkrywkowych.
Cięcie i spawanie pod wodą:
cięcie ścianek larsenów;
wytapianie otworów pod kotwy.